kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Usamodzielnienie

Informacja dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

pcpr2

Kim jest osoba usamodzielniania?
Osoba usamodzielniania to osoba pełnoletnia, która opuściła: a w pieczy zastępczej została umieszczona na podstawie orzeczenia sądu, ma wyznaczonego w formie wskazaniaopiekuna usamodzielnienia (zał.1) i sporządzony indywidualny program usamodzielnienia (zał.2)

Kim jest opiekun usamodzielnienia?
Opiekun usamodzielnieniato osoba, która:
Co to jest Indywidualny Program Usamodzielnienia (IPU)?
Indywidualny Program Usamodzielnienia (IPU)to dokument opracowany przez osobę usamodzielnianą we współpracy z opiekunem usamodzielnianiaco najmniej na miesiąc przed osiągnieciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, zatwierdzony przez kierownika PCPR, określający w szczególności:
 1. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 1. sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.
 
 
Z jakiego rodzaju pomocy może skorzystać osoba usamodzielniania?
Osoba usamodzielniania może ubiegać się o pomoc w formie:
 1. pomocy na kontynuowanie nauki –  jestto świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją nauki(zał. informator),
 1. pomocy na usamodzielnienie–jest to świadczenie pieniężne w szczególności na polepszenie warunków mieszkaniowych, czy podniesienie kwalifikacji zawodowych np. opłacenie kursu zawodowego(zał. informator),
 2. pomocy na zagospodarowanie (w formie rzeczowej) – jest to świadczenie pieniężne na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu, niezbędnych urządzeń domowych, pomocy  naukowych itp.(zał. informator),
 3. pomocy psychologicznej – jest to indywidualnewsparcie psychologiczne ukierunkowane na poprawę sytuacji życiowej, osobistej, emocjonalnej osoby, która zgłasza się po tego rodzaju pomoc;
 4. pomocy prawnej–może obejmować doradztwo dotyczące prawa:
  • rodzinnego i opiekuńczego, w tym kwestie przysposobienia, opieki, kurateli, ubezwłasnowolnienia oraz alimentacji,
  • karnego, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących przestępstw przeciwko: wolności, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności seksualnej i obyczajności, wolności sumienia i wyznania, rodzinie i opiece, nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu oraz przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • cywilnego, w szczególności kwestie: zdolności do czynności prawnych, oświadczeń woli, pełnomocnictwa, miejsca zamieszkania oraz sprawy spadkowe i majątkowe dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 5. wsparcia w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - do czasu uzyskania mieszkania usamodzielniany wychowanek może zamieszkać przez określony czas                w mieszkaniu chronionym, wówczas ma obowiązek ponoszenia częściowychkosztów jego utrzymania w zależności od swoich dochodów,
 6. wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia–jest to wsparcie w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami i dążeniami ujętego w IPU.To także zachęcanie do udziału w szkoleniach aktywizujących, kursach, grupach wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków.
 
Aby uzyskać pomoc na kontynuację nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie należyzłożyć wniosek o w/w pomoc wraz z oświadczeniami – wzory druków są dostępne w siedzibie PCPR w Oświęcimiu i na stronie internetowejhttp://pcproswiecim.pl/.
 
Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania pomocy dla osób usamodzielnianych udziela dział pomocy instytucjonalnej i realizacji świadczeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, nr tel. 33/842 23 29 wew.108.

Wnioski do pobrania znajdują się poniżej:


INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA
OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O POMOC . 
WNIOSEK O POMOC . 
ZASADY UDZIELANIA POMOCY OSOBOM USAMODZIELNIANYM

Polecamy