kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 
 INFORMACJE OGÓLNE
 Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492010307, REGON: 357010648 tel. (033) 842 23 29, (033) 842 42 27, strona internetowa: http://www.pcproswiecim.pl, e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
  kinga@informatics.jaworzno.pl
 1. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:
  ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim
 CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 Dane  są przetwarzane w  celu  realizacji  usług świadczonych  przez  Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Oświęcimiu.
 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 1. Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;
 2. Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;
 3. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.
 ODBIORCY DANYCH
 Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
 Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
 4. usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,
 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
 PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych;
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. – o cudzoziemcach;
 • ustawa   z   dnia   13   czerwca   2003   r.   –   o   udzielaniu   cudzoziemcom   ochrony   na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. – o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • aktów wykonawczych.
 INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 
 

Polecamy