kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem


Zrzut ekranu 2018-04-13 12
 

Tel. 12 421 22 88 www.krafos.pl

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Oświęcimiu
Ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim (w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)
Dane kontaktowe tel. 504 704 266

e-mail: oswiecim@krafos.pl
 
Godziny dyżurów osobistych osób pierwszego kontaktu:
Poniedziałek – 08:00 – 15:00
Wtorek – 08:00 – 15:00
Środa – 13:00 – 20:00
Czwartek – 08:00 – 15:00
Piątek – 08:00 – 15:00
Sobota – 08:00 – 12:00
 
Godziny dyżurów telefonicznych osób pierwszego kontaktu
Dyżur pod numerem telefonu: 12 421 22 88
Poniedziałek – 15:00 – 18:00
Wtorek – 15:00 – 18:00
Środa – 08:00 – 13:00
Czwartek – 15:00 – 18:00
 Piątek – 15:00 – 18:00
Sobota – 12:00 – 15:00
 

Formy pomocy skierowane do osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych:
1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacja);
2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
3. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
4. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
6. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
7. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
8. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
10. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
11. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10 art. 36 ust 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
12. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
13. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 
Formy pomocy skierowane do świadków oraz osób im najbliższych:
1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.
 
Projekt „Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym” współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości: Adres Ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim (w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)
Dane kontaktowe tel. 504 704 266 e-mail: oswiecim@krafos.pl www: www.krafos.pl Adres ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Dane kontaktowe tel. 12 421 22 88 e-mail: pokrzywdzeni.krakow@op.pl www: www.krafos.pl  Dane kontaktowe tel. 504 704 933 e-mail: dabrowa@krafos.pl www: www.krafos.pl

Zrzut ekranu 2018-04-13 12
 

Polecamy