kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Więcej na stronie: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7062

Znak referencyjny DD.032.3.2018.rew.

Polecamy