kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Nowe wyzwania- lepsza przyszłość

EFRR_kolor-300dpi

INFORMACJA O PROJEKCIE
NAZWA PROJEKTU: „Nowe wyzwania- lepsza przyszłość”
OKRES RELIZACJI: 01.01.2019 – 31.12.2021
REALIZATOR PROJEKTU: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Oświęcimiu.
 
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:
Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy tj. od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku.
Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu oświęcimskiego.
 
Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2017 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów PCPR Oświęcim oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie powiatu.
Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier
i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.
W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:
Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,
Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług
z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,
Realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów PCPR Oświęcim,
Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami
w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1922 984,30 zł.
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 634 536,35 zł.
 
WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 288 447,95 zł.
 
Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu iż w pierwszych 3 miesiącach każdego roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane 43 osoby zgodnie
z kryteriami i punktacją określoną w regulaminie projektu. W roku 2019 planujemy rekrutację co najmniej 43 osób, w roku 2020 I kwartał - co najmniej kolejne 43osoby, w I kwartale 2021roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 129 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, tel.:  33 843 70 58

Polecamy