kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Karta Polaka

karta-polaka
Karta Polaka

Karta Polaka i świadczenie pieniężne dla jej posiadaczy osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku.
Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która:  
O przyznanie Karty Polaka nie może wystąpić osoba, która:  
Osoba, która chce otrzymać Kartę Polaka powinna zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do konsula właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania – zazwyczaj jest to miejsce, gdzie dana osoba jest zameldowana w swoim państwie. Jeśli wnioskodawca na stałe mieszka na terenie innego państwa niż to, którego jest obywatelem, może zgłosić się do polskiego konsula w miejscu swojego pobytu. Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link dostępna na dole strony).
 
Posiadacz Karty Polaka:
·     zwolniony jest z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej;
·     zwolniony jest z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
·     zwolniony za rozpatrzenie i wydanie zezwolenia na pobyt stały;
·     ma prawo do świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce (szczegóły w zakładce Osiedlenie w Polsce);
·     ma pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą;
·     ma prawo do pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;
·     nie musi posiadać dodatkowych zezwoleń na pracę w Polsce oraz na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;
·     ma prawo odbywania w Polsce studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o systemie oświaty;
·     ma prawo do korzystania w Polsce ze świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych stanach, chyba że umowa międzynarodowa przewiduje zasady bardziej korzystne;
·     ma prawo do ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;
·     ma prawo bezpłatnego wstępu do wybranych muzeów państwowych w Polsce.
 
Przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie wniosku posiadacza Karty Polaka.
 
Posiadaczowi Karty Polaka, na jego wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne na okres do 9 miesięcy.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Kolejny wniosek o świadczenie pieniężne złożony przez osobę, której przyznano świadczenie pieniężne w łącznym wymiarze 9 miesięcy, pozostawia się bez rozpoznania.
Świadczenie pieniężne ustala się w kwocie stanowiącej:
1.   w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
2.   w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.
   
Z ww. decyzją należy zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ponieważ wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych Starosta Oświęcimski (za pośrednictwem Centrum), czyli wskazany przez Wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego. Świadczenie wypłacane jest do 10. dnia każdego miesiąca.
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4 - tel. (33) 842 23 29 wew. 108.
 
Przydatne linki:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/karta_polaka/   
 
Opracowano w oparciu o ustawę z dnia z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2017r., poz. 1459) oraz dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WAŻNE. Poniżej do pobrania Ustawa o Karcie Polaka
Ustawa o Karcie Polaka
 

Polecamy