kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

ERASMUS + Akcja2

projekt_image
Grow_it_Up_logotype
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu we współpracy z organizacją non profit UK- BUTTERFLIES LTD z Wielkiej Brytanii i Fundacją Edukacji Rozwoju i Innowacji z Krakowa realizuje projekt ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne pt.: „ Grow it up- competences and framework for social system youth workers” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ma charakter innowacyjny będzie realizowany w okresie 24 miesięcy; rozpoczął się 1 września 2018r. a zakończy się 31 października 2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację projektu wynosi 243 808,00 EUR. Głównym założeniem projektu jest nacisk na podnoszenie posiadanych kompetencji osób pracujących z młodzieżą- wiedzy i umiejętności kadry. Głównym celem projektu jest dopasowanie i zaimplementowanie czterech brytyjskich metod pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społeczne, ich wdrożenia w Polsce i innych krajach europejskich. Zmiany sposobu edukacji osób dorosłych koncentrują się wokół rozwiązań zmierzających do wspierania procesu uczenia się w naturalnym środowisku pracy. W ramach projektu opracowany zostanie też program szkoleniowy dla każdej z metod, służący wyposażeniu pedagogów, psychologów oraz osób pracujących z młodzieżą w wiedzę na ich temat i kompetencje umożliwiające ich wykorzystanie w środowisku pracy. Wypracowane metody i narzędzia, będą walidowane podczas codziennej pracy. Założenia projektu zostały opracowane jako odpowiedź na problemy, z jakimi borykają się pracownicy w swojej pracy z młodzieżą. Każdy z nich zajmuje się pracą z młodymi ludźmi wymagającymi szczególnego podejścia i wrażliwości. Młodzież objęta działaniami projektu to grupa 70 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Praca z nią wymaga ciągłego podnoszenia kalifikacji oraz wprowadzania nowych metod i narzędzi. Szczególnie ważne więc jest, aby wychowawcy i opiekunowie, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, osoby pracujące z młodzieżą doskonalili swoje umiejętności i zdobywali nowe kompetencje. W Wielkiej Brytanii UK BUTTERFLIES udoskonala i tworzy narzędzia oraz metody, które z powodzeniem są wykorzystywane w krajach UE, w tym również w Polsce. Kilka z nich zostało już zastosowanych w pracy placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – między innymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach wspólnego projektu współpracy ponadnarodowej wdrożonego w ramach Działania 4.3 POWER jego uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętność stosowania w praktyce sześciu brytyjskich metod wsparcia podobnych grup docelowych: Family Links, Speakeasy,Talking Teens, Freedom, Friendship i Nuturing Programme). Ponieważ wdrożenie w codziennej pracy z młodzieżą metod brytyjskich okazało się trafne, na etapie przygotowywania założeń przedstawianego projektu zbadano dalsze potrzeby szkoleniowe kadry i wybrano cztery kolejne metody, które zostaną zaadaptowane do wdrożenia w Polsce i innych krajach europejskich:

1. SELF-STARTING: Metoda zakłada postrzeganie „problematycznych’’ zachowań jako oznaki tego, że młoda osoba doświadcza nadmiernego stresu. Skupia się na pracy z dzieckiem lub młodym człowiekiem, który jest impulsywny, agresywny, wycofany, wybuchowy, ma trudności z regulacją emocji, często doświadcza kryzysów emocjonalnych lub ma zmienne nastroje, nie umie znosić frustracji, poddaje się przy najmniejszych przeszkodach, ma problemy ze skupieniem uwagi albo ignorowaniem rozpraszających je bodźców i kłopoty z radzeniem sobie z relacjami lub odczuwaniem empatii. Uczy jak określić, co stanowi stresory dla konkretnej osoby i w jaki sposób opiekunowie, nauczyciele lub terapeuci mogą je zredukować. Następnym krokiem jest nauczenie młodego człowieka samodzielnego radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencjami. To nauka przerwania błędnego koła stresu, które wymyka się spod kontroli.

2. CALMFULNESS: metoda zakłada naukę poprawnego oddychania, technik relaksacji, technik uwalniania emocji stwarza możliwość kształtowania własnego stanu emocjonalnego dzięki świadomemu wykorzystaniu odpowiednich technik relaksacji. Ważną rolę w tym procesie odgrywa także eliminacja bądź ograniczenie czynników stresogennych za pomocą różnorodnych technik relaksacyjnych i pracy z ciałem.

3. TIC-TAC: metodą zakłada wzmocnienie kompetencji dotyczących pojęć z zakresu integracji grupy, komunikacji, postaw asertywnych, rozwiązywania konfliktów i zachowań, które mają negatywny wpływ na grupę. Metoda wyposaża jej użytkowników w wiedzę na temat mediacji rówieśniczej, postaw młodzieży, akceptacji inności, samoakceptacji, rozwiązywania konfliktów. Jej użytkownicy będą potrafili podejmować się funkcji mediatora.

4. BE SMART: metoda zakłada naukę umiejętnego przekształcenia destrukcyjnych przekonań na wspierające. Zakłada odszukanie w sobie potencjału, samoakceptacji oraz mądrego polubienia siebie. Kładzie nacisk na poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron bazowania na zasobach, sposobach pozbywania się barier w działaniu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, a co za tym idzie nabycie takich umiejętności, które pozwolą zaspokoić potrzeby, by funkcjonowanie w społeczeństwie było łatwiejsze.

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym w skali co najmniej europejskiej. Zaangażowanie międzynarodowych ekspertów pozwoli na opracowanie produktów, które będą mogły być użytkowane w każdym europejskim państwie i opracowanie produktów użytecznych dla użytkowników bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej sytuacji gospodarczej ma ogromne znaczenie. Ważnym założeniem projektu jest wzajemność korzyści, wymiana dobrych praktyk. Wdrożenie zaplanowanych działań nie będzie opierało się jedynie na przeniesieniu brytyjskich metod do Polski, ale też ich przetestowanie na szerszej grupie niż tylko młodzież brytyjska, wypracowanie uniwersalnych rekomendacji do zmiany, korekt modeli (opartych na doświadczeniu w pracy z ich wykorzystaniem zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii) i opracowanie skorygowanych, uniwersalnych modeli pracy z młodzieżą wykluczoną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym gotowych do wdrożenia w dowolnym kraju europejskim. Metody w kształcie wykorzystywanym obecnie cechuje niski poziom uniwersalności ze względu na charakteryzujące je wysoki stopień zależności kulturowych i społecznych. Są stosowne jedynie w Wielkiej Brytanii i w obecnym kształcie nie mogą być szerzej wykorzystywane. Projekt nie mógłby zostać zrealizowany bez założenia współpracy ponadnarodowej. Opierał się będzie na ścisłej współpracy przez cały okres wdrażania. Współpraca obejmowała już etap przygotowawczy – założenia przedstawianego projektu zostały przygotowane wspólnie. Założeniem projektu jest wzajemne uczenie się w ramach współpracy ponadnarodowej, które jest jednym z najważniejszych celów podjętej współpracy.

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia w czasie realizacji projektu:
• 4 innowacyjne metody pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie,
• 4 czterodniowe warsztaty szkoleniowe w Bradford dla 12 osób pracujących z młodzieżą wykluczoną społecznie, każde wyposażające przyszłych użytkowników w wiedzę na temat metod i umiejętności ich zastosowania w codziennej pracy z młodzieżą,
• 4 szczegółowe opisy metody w języku polskim i angielskim,
• 16 przykładowych scenariuszy zastosowania metod w różnych sytuacjach problemowych w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i wykluczoną społecznie,
• 4 programy szkoleniowe dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów i opiekunów młodzieży • zagrożonej wykluczeniem społecznym i wykluczonej społecznie,
• 4 zestawy multimedialnych materiałów edukacyjnych (ćwiczenia, zadania, karty pracy, prezentacje multimedialne i inne),
• 120 indywidualnych kart pracy,
• 80 kart terapeutycznych.
• 4 międzynarodowe spotkania projektowe służące wymianie doświadczeń, wypracowaniu

Rezultaty przewidywane do osiągnięcia na zakończenie projektu :

• 1 raport z walidacji użyteczności opracowanych metod w codziennej pracy użytkowników,
• 1 konferencja upowszechniająca opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Oświęcimiu dla około 90-100 osób (w tym osób pracujących z młodzieżą jak pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie i inne),
• 1 seminarium upowszechniające opracowane rezultaty pracy intelektualnej w Bradford dla około 40-50 osób, (w tym osób pracujących z młodzieżą jak pedagodzy, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie i inne),
• Publikacja gotowych narzędzi,

Projekt jest komplementarny do projektu zrealizowanego w ramach działania 4.3 POWER przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” realizowany był w okresie 01.01.2017-31.12.2017.

Opracowane metody będą miały charakter innowacyjny w wymiarach:
1.Grupy docelowej – konieczność wsparcia metodologicznego grup terapeutów, nauczycieli i opiekunów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym jest w dalszym stopniu niedostatecznie podkreślana.
2. Problemu – dotychczas stosowane metody nie uwzględniały w wystarczający sposób uwarunkowań biologicznych i emocjonalnych młodzieży. Z tego powodu zdecydowano o wyborze właśnie tych metod do udoskonalenia i adaptacji, w których te aspekty są szczególnie istotne.
3 Metod – metody, które zaplanowano do udoskonalenia i adaptacji w ramach projektu, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii nie są wykorzystywane w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w Europie. Jej elementy są stosowane przez wąskie grono specjalistów.

 Numer projektu 2018-1-PL01-KA205-050049

Polecamy