kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

(033) 842 23 29 pcpr@powiat.oswiecim.pl E-PUAP

Potrzebujesz pomocy?! Tu ją znajdziesz - KLIKNIJ - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - SPRAWDŹ!

Aktywny Samorząd 2019

Zrzut ekranu 2018-02-23 09
 

Pilotażowy Program "Aktywny samorząd"
finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


 

Rusza kolejna edycja pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” na 2019 rok, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

UWAGA ! Ponadto w bieżącym roku PFRON uruchomił dodatkowe formy wsparcia w ramach „Aktywnego samorządu” umożliwiając pomoc dla kolejnej grupy osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcję słuchu, wzroku oraz ruchu!

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:

W 2019 roku realizowane są następujące zadania wsparcia:

1/Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
- Obszar A zad. nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

- Obszar A zad. nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:


 

- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:


 

- Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:


- Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA: 

- Obszar B, zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:


- Obszar B, zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:


 


 

- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:


- Obszar B, zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:


- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:


- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości oraz

 

- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

 

- Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:


- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

 


- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Adresatem programu jest:  DRUKI DO POBRANIA:

 

 

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 


 


 

Wnioski na dofinansowanie
MODUŁU II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą
wydawane oraz przyjmowane
w dniach na :

- rok akademicki 2018/2019 semestr letni od 01 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.
- rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy od 10 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

oraz

Wnioski na dofinansowanie

MODUŁU I - na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą
wydawane oraz przyjmowane w dniach
od 16 kwietnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019 r.

Uwaga !

Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały do wglądu).

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, pok. nr 4, 32-600 Oświęcim, pod

numerem telefonu; 33 842 42 27 lub 33 842 23 29

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

DRUKI DO POBRANIA

MODUŁ I

 

-OBSZAR A1

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”/Wniosek „O”,

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 5. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

 1. Do wglądu dowód rejestracyjny posiadanego samochodu ,

 2. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu (w przypadku osób niepełnosprawnych,z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, np.10-N lub

12-C) - (Moduł I, Obszar A zad.1 i zad. 2, Obszar B zad. 1 oraz Obszar C zad. 2),

 1. Do wglądu prawo jazdy,

 2. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

-OBSZAR A4

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”,

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5. Załącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę (Moduł I, Obszar A zad. nr 3, Obszar A zad. nr 4 oraz Obszar B zad. nr 4),

6. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. Do wglądu aktualny dowód rejestracyjny posiadanego samochodu ,

2. Do wglądu prawo jazdy,

3.*„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

- OBSZAR A2 i A 3

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”,

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 5. Załącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę (Moduł I, Obszar A zad. nr 3, Obszar A zad. nr 4 oraz Obszar B zad. nr 4) – dot. Obszaru A 3,

 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy – dot. Obszaru A 3

 7. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.


Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

 1. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu (w przypadku osób niepełnosprawnych,z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, np.10-N lub

12-C) - (Moduł I, Obszar A zad.1 i zad. 2, Obszar B zad. 1 oraz Obszar C zad. 2) - dot. Obszaru A2,

2. Zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (oryginał do wglądu lub kserokopia poświadczona za zgodność
z oryginałem) –
dot. Obszaru A 2,

3. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

- OBSZAR B1 i B2

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”/Wniosek „O”,

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

 4. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku:

a/ Załącznik nr 2- dla osoby powyżej16 r.ż., z dysfunkcją narządu wzroku - 04-O - o ile dotyczy, lub

b/ Załącznik nr 2- dla osoby do 16 r.ż. z dysfunkcją narządu wzroku - 04-O - o ile dotyczy, lub

c/ Załącznik nr 2 - dla osoby posiadającej dysfunkcję narządu ruchu - (Moduł I, Obszar B zad. nr 1, Obszar C zad. nr 1) - 05-R – o ile dotyczy,

 1. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 2. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu (w przypadku osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, np.10-N lub

12-C) - (Moduł I, Obszar A zad.1 i zad. 2, Obszar B zad. 1 oraz Obszar C zad. 2) – dot. Obszaru B1,

2. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

- OBSZAR B3

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”,

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

 4. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku:

a/ Załącznik 2 dla osoby do 16 r.ż. z dysfunkcją narządu wzroku – B1 lub dla pełnoletniej osoby z dysfunkcją narządu wzroku – B3 ,

 1. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 2. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

- OBSZAR B4

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”,

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

 4. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku:

a/ Załącznik nr 2- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu (Moduł I, Obszar A zad. 3, Obszar A zad. 4 oraz Obszar B zad.4),

 1. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 2. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

- OBSZAR B5

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”/ Wniosek "O",

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 5. Stosowny dokument potwierdzający okres gwarancji zakupu przedmiotu dofinansowania,

 6. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

 

- OBSZAR C2

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”/ Wniosek "O",

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy

6.Stosowny dokument potwierdzający okres gwarancji zakupu przedmiotu dofinansowania,

7. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza specjalistę, potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu (w przypadku osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, np.10-N lub

12-C) - (Moduł I, Obszar A zad.1 i zad. 2, Obszar B zad. 1 oraz Obszar C zad. 2) – dot. Obszaru C2,

2. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

- OBSZAR C3 i C4

DRUKI do pobrania:

1. Wniosek „P”,

 1. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 2. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

4. Załącznik nr 2– Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę (zał. nr 2 – Moduł I, Obszar C, zad.3 i 4),

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

6. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. Do wglądu dowód osobisty,

2. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

3. UWAGA! W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy kończyny lub jej naprawy obowiązują
dodatkowo następujące druki:

1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

 

1) wzór C3 O - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy – C3 (wzór nr 9 – C3_O)

2) wzór C4 O - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy – C4 (wzór nr 10 – C4_O)

 

2. Specyfikacja i kosztorys - należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania. Dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

 

1) wzór C3 K – specyfikacja i kosztorys protezy – C3 (wzór nr 11 – C3_K)

2) wzór C4 K – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy – C4 (wzór nr 12 – C4_K)

 

UWAGA!

Proszę, aby wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy lub plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

 

Powyższe wzory formularzy dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:

a) www.pfron.org.pl

b) www.pcproswiecim.pl

 

- OBSZAR C5

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”/ Wniosek "O",

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

4. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę, zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku- (Moduł I, Obszar C zad. 5),

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

6. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

 

- OBSZAR D

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”,

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosków.

 

* Pozostałe ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW

 

DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW WSPARCIA z Modułu I

 

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie o niepełnosprawności,

2. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka/legitymacja szkolna/legitymacja studencka/inny dokument tożsamości –
w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3. Kserokopia/skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,

4. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub sądownie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności,

5. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów,

6. Do wglądu dowód osobisty/kserokopia dokumentu tożsamości,

7. Co najmniej 2 oferty cenowe z planowanym kosztem całkowitym, dotyczącym zakupu przedmiotu dofinansowania UWAGA ! dotyczy tylko Modułu I, Obszarów: A1, A2,A3, A4, B1 i B2, B3, B4, B5, C2,C5

 

MODUŁ II

DRUKI do pobrania:

 1. Wniosek „P”,

 2. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - dot. Moduł I - Obszar A zad. 1,

 3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów,

4. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie wydane przez szkołę/uczelnię,

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy

7. Zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu – o ile dotyczy.

 

Dodatkowe ZAŁĄCZNIKI do ww. wniosku:

1. *„Pozostałe wymagane załączniki” do wniosku.

 

* Pozostałe ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA Modułu II

 

1. Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

2. Kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka/legitymacja szkolna/legitymacja studencka/inny dokument tożsamości –
w przypadku osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub sądownie, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności,

4. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów,

5. Do wglądu dowód osobisty/kserokopia/skan dokumentu tożsamości,

6. wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły/uczelni/kierunki nauki,

7. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programu Unii europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż, a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, taki dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż, a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, taki dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,

8. dokument zawierający informację, czy wnioskodawca otrzymuje od swojego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki.

Polecamy